ΜΥΑΛΟ ΟΜΩΣ Ο ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΕΕΕΕ!!!!

Εγκύκλιος  Διαταγή της 3-12-1883

 Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπΈμέ Αστυνομικής Περιφέρειας και πάσσης της εντεύθεν και εκείθεν περιοχής δικαιοδοσίας μου της εγχωρίου ταύτης πόλεως Δημητσάνας.

Άρθρον 1ον

Διατάσσω τους πάντας και τας πάσας, όπως μεθαύριον Πέμπτην,6ην Δεκεμβρίου 1883 κατά την πανηγυρικήν εορτήν της πανηγύρεως του Αγίου Νικολάου και επι τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως πλήθους τε κάτοικου και ξένων , άπαντες οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου, ουδενός εξαιρουμένου , εκτελέσωσι πάραυτα γενική καθαριότητα των δρόμων τε και οδών της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.

Άρθρον 2ον.

Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους σκύλους και τους κύναςκαι άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχώριον αιδώ.

Άρθρον 3ον.

Να βάλωσι φίμωτρο ανα το στόματη των φωνασχόντων έμψυχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών ,γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων ακαταλλήλου συμπεριφοράς εις ξένους ,κατά την υπεστελουμένην πανηγυρικήν πανήγυριν.

Άρθρον 4ον.

Απαγορεύεται

Η είσοδος αμφοτέρων

των γενών

και ουδετέρων, καθώς

και των αρρένων

και θηλέων,

εις τους θερμούς λουτήραςΝα εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών ως και των φοράδων και το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλεών, δηλαδή των κοτοπουλιών.

Άρθρον 5ον.

Θα τους πεθάνω όλους δια άρθρων.

Τι νομίζουν ότι είναι οι παγωπώλοι, ωοπώλοι, φαρμακοπώλοι, οινοπώλοι, κρασοπώλοι, σιδηρο-πώλοι, λαχανοπώλοι ,οπωροπώλοι, εστιάτορες μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει εμπορευομενων.

Να τηρύσωσι άκραν κύβορσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και συσκευάσωσι δικαιοστάσιον των ζυγαριών των ,των μέτρων και σταθμών προς τα συμφέροντα της Υπηρεσίας. Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης θα τιμωρούσι κατά το άρθρον 272 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Ποινικού Νόμου περί βλάβης ηθών και τιμής.

Άρθρον 6ον.

Απαγορεύεται το πλύσιμο εν ταις βρύσαις και σκάφαις άνευ αδείας δικής μου, επιτρεπομένου μόνον ‘’περί λύχνων …..’’. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος μικροτέρων των γονών και ουδετέρων, καθώς και των α;ρρένων και θηλέων, εις τους θερμούς λουτήρας καθ΄όλην την διάρκειαν της εορτής, ίνα μη ταραχθώσι τα λιμνάζοντα ύδατα των ηθών της εγχωρίου ταύτης κωμωπόλεως. Ωσταύτως απαγορεύεται η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας των ορέων αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίας απαγωγής αναμεταξύ των και αποφυγή διασαλεύσεως της τάξεως της εγχωρίου κωμοπόλεως.

Άρθρον 7ον.

Απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις εις τας οδούς της πόλεως, τούτου θεωρουμένου υπόπτου γυναικοδουλειάς ή ενός παραμφερούς πονηρού σκοπού. Επίσης απαγορεύεται το κρυφοκοίταγμα εντός και εκτός παραθύρων επι τα αυτό και έτερη μέρα ,ίνα μη παραβιασθώσι τα ήθη και έθιμα.

Άρθρον 8ον.

Όσα παρ΄ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετα θηλέων,θέλουσι ρυθμιστεί δια ράβδου ανελλιπώς εν τω κρατητηρρίω.

Άρθρον 9ον.

Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επι κτηνών προς αποφυγήν κατακοπώσεως παίδων , ως και ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα …..,όπισθεν θηλέου τινός, ούτινος οι πόδες αστόχησαν και κατεπάτησαν την αισθητή του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέρα θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα …εντάξει,οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.

Άρθρον 10ον.

Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω, πλήν λεσχών,την δύσιν του ηλίου, των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός , των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυκτίου ,πλην του δημοσίου θεάματος του της καραγκιοζαρίας , την πρωίαν περι το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ήλιου εις την γήν των αβδηρητών Κοινοτήτων . Και τούτο διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος ,εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 11ον.

Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις (εξαερισμοί ανθρώπων τε και ζώων ) προς αποφυγήν καταπλήξεως του….και χάρις της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 12ον.

Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία , ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης , το απότομον βήξιμον , η εκκαθάρισις των ρινών δια χειρών και δακτύλων , επιτρεπομένου τούτου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί ΄΄λύχνων αφάς.΄΄ όπως λέγανε οι παππούδες μας.

Άρθρον 13ον.

Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρες ως και το τάραγμα του ύδατος δι΄αερίων , ……δρανοκρουσιων.και οι μπουρμπουλήθραι.

Άρθρον 14ον.

Απαγορεύεται η μοιχεία τουτέστιν μη επιτρεπομένης εις άπασαν την περιοχήν και δικαιολογίας δεν θα δεχθώ από ουδένα ,( οι άνδρες να καθήσωσι εις τα ωά των , να μην κάνουν εξυπνάδες, αι δε γυναίκες και αι σιγανοπαππαδιές να μαζέψουν φρόνιμα την ουρά των, να μην φαίνεται και να μην πονηρεύουν τα όμματα του κόσμου. Οι μοιχοί και οι μοισχαλίδες όπως λέγονται , θα τιμωρηθώσι αυστηρά υπ΄έμού προς παραδειγματισμόν.

Άρθρον 15ον.

Απαγορεύεται το ουρείν εν δημοσίοις χώροις και γενικώς εν τη εγχωρίω κωμοπόλει , επιτρεπομένου μόνον εν αποστάσει

1.000 μ. Έξωθεν της πόλεως περι λύχνων αφάς, εντός κρυφών σημείων και ουχί εντός ποταμών και πηγών προς αποφυγήν μολύνσεων των υδάτων. Θα επιβλέπω προσωπικώς και θα επιβάλω αυστηράς ποινάς , εις τους παραβάτας δια να μάθωσι επι τέλους πουθε πρέπει να ΄΄ουρείν΄΄ και να ΄΄κατουρείν΄΄ και ουχί εκεί και ως έτυχεν δήθεν λόγω εκτάκτου ανάγκης. Εν ουδεμία περιπτώσει δικαιολογείται έκτακτος ανάγκη. Ο καθένας ας κάνει το κουμάντο του , να προβλέπει το ουρείν εγκαίρως , δια να μη μετανοήσει μεταγενεστέρως.

Άρθρον Έσχατον και τελευταιον

Περι μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνων πάσης ασθένειας ζώων, ανθρώπων, γυναικών,περονόσπορου, κλαμπάτσας, ποδάγρας , φυλλοξέρας κ.λ.π.

Η εκτέλεσις της παρούσας ανατίθεται εις τα υπ΄εμέ όργανα.

 

 

Εν Δημητσάνη τη 3 Δεκ. 1883

Ο Αστυνομικός Διοικητής

ΕΜΜ.ΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Υπενωμοτάρχης

 

Επιλογή: I.F.

 

 

 

 

 

. 

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s